คำอธิายรายวิชา  และมาตรฐาน/ตัวชี้วัด รายวิชาศิลปะพื้นฐาน 6 ศ33102  เวลาเรียน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์  จำนวน  0.5  หน่วยกิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Advertisements

ถึง…  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ทุกคน  เป็นไงบ้างนะ?  เรียนปัจจัยการสร้างผลงานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม  เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ทางคะแนนให้ทุกคนดาวน์โหลดแบบฝึกหัดการสร้าง สรรค์งานดนตรี  ไปทำกันนะครับ  ส่งภายในวันศุกร์ที่  11  พฤศจิกายน  2554  นี้เท่านั้นนะครับ  ((((อย่าลืมๆ  อย่าพลาดๆ  5  คะแนน)))  ท้ายนี้ขอให้มีความสุขๆ

คำอธิายรายวิชา  และมาตรฐาน/ตัวชี้วัด รายวิชาศิลปะพื้นฐาน 4 ศ32102  เวลาเรียน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์  จำนวน  0.5  หน่วยกิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ถึง…นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ทุกคน  ให้นักเรียนศึกษาเรื่องเครื่องดนตรีสากล  จากใบความร้ที่แจกให้  จากนั้นดาวน์โหลดแบบทดสอบชุดที่ ๑  เรื่องเครื่องดนตรีสากล  และทำส่งภายในวันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔    เท่านั้นนะครับ…

This slideshow requires JavaScript.

……. ดนตรีทุกชนิดเป็นศิลปะที่สำคัญอย่างหนึ่ง มนุษย์เกือบทั้งหมดชอบและรู้จักดนตรี ตั้งแต่เยาว์วัยคนเริ่มรู้จักดนตรีบ้างแล้ว ความรอบรู้ทางดนตรีอย่างกว้างขวางย่อมขึ้นกับเชาวน์ และสามารถในการแสดงของแต่ละคน อาศัยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่า ในระหว่างศิลปะนานาชนิด ดนตรีเป็นศิลปะที่แพร่หลายกว่าศิลปะอื่นๆ และมีความสำคัญในด้านการศึกษาของประชาชนทุกประเทศด้วย……….

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายหลังที่สถาบันดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ประกาศนียบัตรเกียรติคุณชั้นสูง ให้ทรงดำรงตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์หมายเลข 23 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2507